Salarisprofs

Lekt er (nu al) kennis weg bij de Belastingdienst?

Han Bakker 11-10-2016 13:55
Categorieën: Loon- en premieheffing

In principe vreest elke schrijver van blogs en/of columns het moment waarop er niets meer is om over te schrijven. Dat de onderwerpen ‘op’ zijn. Dat alles al gezegd is.

Welnu, daar hoef je als blogschrijver op het gebied van loon- en premieheffing niet echt bang voor te zijn. Tjongejonge, hoe krijgen die mensen in Den Haag het toch elke keer weer voor elkaar om dingen te zeggen of te doen, die voor mij ‘blogstof’ opleveren.

Verkapte VUT-regeling?
Neem nou bijvoorbeeld die vertrekregeling voor ambtenaren bij de Belastingdienst. Ik meldde al eerder dat het de bedoeling was dat maximaal 5000 van de lager opgeleide ambtenaren het veld zouden ruimen om plaats te maken voor zo’n 1500 hoog opgeleide ict’ers. Want dan gaat het allemaal in de toekomst een stuk beter, een stuk sneller en een stuk goedkoper. Aldus staatssecretaris van Financiën Erik Wiebes.

Maar zodra de regeling geopend was, liep het storm met vooral oudere, hoger opgeleide ambtenaren die de sfeer op het departement kennelijk goed zat zijn en snakken naar een vroegtijdig vertrek.

Goed, verkeerde inschatting. Kan gebeuren. Dus flink wat oudere ambtenaren vertrekken voortijdig en wat blijkt: de kosten van de regeling gaan een stuk hoger uitvallen. Niet alleen omdat er zoveel meer ambtenaren van de regeling gebruikmaken dan verwacht. En ook niet alleen omdat de vertrekpremies zo riant zijn. Nee, de kosten lopen vooral op omdat er zoveel oudere werknemers van de regeling gebruik maken, waardoor – en nu komt het - er waarschijnlijk ook nog eens door de belastingdienst een eindheffing zal worden opgelegd aan de belastingdienst (ja, u leest het goed!) over de afkooppremies. Want wellicht is er sprake van een RVU (Regeling Vervroegde Uittreding), waarop een extra (eind)heffing staat van 52%.

Hier sta ik toch even van te kijken. Niet zozeer dat er een eindheffing betaald moet worden (alhoewel ik zelf betwijfel of die verschuldigd is, gegeven het feit dat het vertrek van veel oudere werknemers het gevolg is van de regeling en niet de bedoeling ervan), maar omdat men het kennelijk bij de belastingdienst zelf (nog) niet weet. Oftewel: ze lijken daar de wettelijke bepalingen en hun eigen beleidsregels en beleidsbesluiten niet of niet voldoende te kennen. Ze hebben er niet over nagedacht toen ze de vertrekregeling ontwierpen en ook nu weten ze het kennelijk nog steeds niet.

Het roept de vraag op of de regels rond de RVU nou zo ontzettend ingewikkeld zijn of dat er sprake is van een kennisgebrek bij de fiscus, als gevolg van een reeds op gang gekomen ‘braindrain’.

Gebruikelijkheidscriterium WKR
Het vermoeden van een reeds op gang gekomen braindrain wordt gevoed door de wijze waarop de belastingdienst (b)lijkt om te gaan met het gebruikelijkheidscriterium voor de werkkostenregeling. Ook op dat punt (b)lijkt al kennis te zijn weggelekt.

Meer precies gaat het om de toepassing van een eigen beleidslijn van de belastingdienst: de € 2400 regel. Uit doelmatigheidoverwegingen worden vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever aanwijst als werkkostenloon, tot € 2400 per persoon per jaar door de dienst gebruikelijk geacht. Oftewel: tot dat bedrag per werknemer per jaar wordt de aanwijzing als werkkostenloon geaccepteerd.

Het is een stukje opgewekt vertrouwen richting ‘de klant’. De regel staat niet in de wet, maar wel in het Handboek Loonheffingen, zodat de klant (lees: de inhoudingsplichtige) erop kan vertrouwen. Maar zie wat er gebeurt: de belastingdienst stelt vervolgens dat als het bedrag hoger is dan die € 2400 per persoon per jaar, het daarmee automatisch ongebruikelijk is en dus niet wordt geaccepteerd als werkkostenloon!

Een wonderlijke gedachtegang, die uiteraard onjuist is. Maar ook bij de belastingdienst werken normale mensen en normale mensen maken fouten. Kan gebeuren. Dus na een eenvoudig bezwaarschriftje moet dit dan toch wel goed komen, denk je dan. Niet dus. De Rechtbank Noord-Holland moest eraan te pas komen om de belastingdienst er op te wijzen dat ze zal moeten aantonen dat vergoedingen en verstrekkingen boven de € 2400 ongebruikelijk zijn en dat men geen a contrario-redenering mag toepassen op de eigen beleidslijn.

Het is opmerkelijk dat voor dat inzicht de belastingdienst de rechter nodig had.

Wet DBA
Het zijn allemaal wat vreemde toestanden. Zou het dus inderdaad kunnen dat door het vertrek van zoveel kennis ook de belastingdienst moeite heeft met het juist toepassen van de wet- en regelgeving? Je kunt en wilt je dat eigenlijk niet voorstellen. Want als dat werkelijk het geval is of binnenkort zal zijn, nou, dan staat ons nog het een en ander te wachten, bijvoorbeeld bij de toepassing door de belastingdienst van de regels rond de vaststelling van een dienstbetrekking.

Immers, door het wegvallen van de VAR is weer goed zichtbaar geworden hoe ongelofelijk ingewikkeld en complex de wet- en regelgeving op dat gebied is. Maar hoe opmerkelijk: terwijl Nederland in brand staat over dit onderwerp (wet DBA), doet staatssecretaris Wiebes alsof het allemaal wel meevalt. Hoe krijgt hij het voor elkaar! Het roept de vraag op of Wiebes dat inderdaad denkt, of maar doet alsof om het gezicht van het kabinet te redden.

Want dat er voor het kabinet gezichtsverlies dreigt, is wel duidelijk. Weet u het nog: de aangevoerde reden voor de afschaffing van de VAR? De VAR zou en moest afgeschaft worden om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Want die was volgens het kabinet zo groot, dat het echt niet anders kon. De Raad van State en Actal vonden de omvang wel meevallen en vroegen zich af of ingrijpen wel aangewezen was, maar het kabinet twijfelde niet: de VAR werd misbruikt en zou en moest verdwijnen.

Oké, het kabinet zag het dus anders dan de Raad van State en Actal. Dat mag. Verschil van opvatting. Maar verdorie, wat hoor ik premier Rutte opmerken tijdens de algemene beschouwingen (22-9): “In het verleden waren er echter ook zzp’ers die ten onrechte gebruikmaakten van de financiële faciliteiten. Het was een kleine groep, maar die was er wel.”

Pardon?! Een kleine groep, meneer de minister-president? Werkelijk? Dus toch? Een kleine groep? Oftewel, die hele VAR-afschaffings-ellende met giga-gevolgen voor de werkgelegenheid van zzp’ers is over werkend Nederland uitgestort vanwege een kleine groep? Hetgeen de Raad van State en Actal al hadden aangegeven, maar waar u niet naar wilde luisteren? Je gelooft je oren toch niet!

Maar van de andere kant: het is wel uitermate interessant om te vernemen, als kiezer in de aanloop naar de verkiezingen. En uiteraard ook als schrijver van een salarisblog.

Dus mij hoor je niet klagen.

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:article_profsg_147618873757fcda412f707.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reageer

Cookie-instellingen