Salarisprofs

Tonnen te veel en miljoenen te weinig aan afgedragen premies

Onderbezetting of gebrek aan kunde op de salarisadministratie wordt lang niet altijd opgemerkt. Zo kunnen fouten of gemiste kansen op het niveau van premies, heffingen en subsidies lang blijven bestaan; soms met grote gevolgen. Lees hier over de 7 premies en afdrachten waar het misgaat.

6 ton te veel afgedragen

Een aantal jaren terug ontdekte één van onze salaris-professionals dat een semi-overheidsinstantie jarenlang de gedifferentieerde premie WAO vergat aan te passen. Hierdoor hebben ze voor ruim 1 miljoen euro te veel premie afgedragen. Dit bedrag is terug te vorderen. Je moet er echter wel zelf achter komen en zelf achteraan gaan.

Salarisscan

“We zien dit soort problemen wel vaker bij organisaties waar de input en output van de salarisadministratie bij verschillende afdelingen is ondergebracht. Maar door middel van een salarisscan achterhalen we altijd de zaken waar verbetering nodig of mogelijk is.” Aldus Esther van de Born (directeur Salarisprofs).

Vergeten premie leidt tot €2 miljoen minder reserves

Een middelgrote gemeente droeg vanaf 2009 een deel van de werkgeverspremies (WAO en WIA) niet af. Dit had te maken met één vinkje in het digitale salarissysteem dat niet was aangezet. Deze premie (€ 2 miljoen) moest alsnog afgedragen worden. Dit leidde tot Kamervragen en een fors interen op de reserves van de gemeente.

7 Premies, heffingen en afdrachten waar het misgaat

De meeste organisaties hebben hun salarisadministratie prima op orde. Echter kan een kleine fout iedereen overkomen. En in de salarisadministratie heeft dit niet zelden grote gevolgen. Een aantal premies en regelingen waar het mis kan gaan:

1) Werkkostenregeling
Binnen deze regeling is het cruciaal om de toepassing serieus op te pakken en bij te houden. Door de vele bepalingen binnen deze regeling (wat valt er wel en wat niet onder de regeling, de vrije ruimte met of zonder btw belasten etc.) is het lastig in te schatten wanneer de vrije ruimte wordt overschreden. Controle op het einde van het jaar kan leiden tot de onverwachte 80% eindheffing!

2) Eigen risicodrager ZW/ WGA
Het komt voor dat er ondanks de eigen-risicodragerschap toch premies worden afgedragen. Vooral bij grotere organisaties kan het hier om flinke bedragen gaan. De premievaststelling is gebaseerd op instroom in de WAO/WGA. Controle op de beschikking is dan ook belangrijk

3) Sectorpremies
Organisaties worden door de Belastingdienst ingedeeld in sectoren. Aan de hand hiervan rekent ze met een bepaalde sectorpremie. Het is belangrijk dat de premie die een organisatie toepast, overeenstemt met die van de Belastingdienst. De grondslag voor de sectorindeling door de Belastingdienst is de omschrijving die de oragnisatie zelf geeft van haar werkzaamheden. Controleer goed of de secotrindeling van de Belastingdienst overeenstemt met de werkelijke werkzaamehden. Zo kun je als adviesbureau een omschrijving geven waardoor de Belastingdienst dit interpreteert als zakelijke dienstverlening of als uitzendbureau. Dit scheelt veel in premie (2,32% versus 13,63%)

4) Afdrachtvermindering S&O
Zodra een organisatie speur- en/ of ontwikkelingswerk uitvoert, is het mogelijk dat de Afdrachtvermindering S&O toegepast kan worden. Gemaakte kosten kunnen in dit geval tot afdrachtsvermindering leiden.

5) Premiekorting oudere en jongere werknemers
Een werkgever die een uitkeringsgerechtigde van 56+ in dienst neemt, heeft recht op premiekorting. Deze korting kan oplopen tot €7000,-. Besluit je als werkgever iemand in dienst te nemen die 18 jaar of maximaal 26 jaar oud is en ontvangt hij of zij een WW- of bijstandsuitkering? Dan geldt er een vanaf 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 een premiekorting.

6) Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers
Bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidshandicap bestaat de mogelijkheid om korting te ontvangen op de WAO-, WIA- en WW-premie. Deze premiekorting is maximaal € 7000,- per jaar.
In sommige situaties is er ook recht op premiekorting bij werknemers die gedurende het dienstverband arbeidsongeschikt raken. Hervat hij of zij het werk deels of volledig, dan mag de werkgever maximaal één jaar op bepaalde premies korting toepassen.

7) Subsidieregeling Praktijkleren
Tot 1 januari 2019 stelt het ministerie van OCW € 205 miljoen aan subsidies beschikbaar. Dit geld is bedoeld om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te creëren. Iedere werkgever kan deze subsidie aanvragen ter compensatie van de te maken kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. 
 

Gerelateerd artikel

 

Salarisprofs detacheert salarisprofessionals onder andere om bovenstaande oneffenheden in de salarisadministratie glad te strijken. En zodoende veel geld te besparen of boetes en naheffingen van de Belastingdienst te voorkomen. De speciaal ontwikkelde salarisscan geeft iedere organisatie binnen 1 week een duidelijk beeld van hoe de kwaliteit van de salarisadministratie er voor staat.

Wil je meer weten over de salarisscan, onze professionals of over dit artikel? Neem dan Contact met ons op.

Cookie-instellingen