Salarisprofs

Conceptwet Arbeidsmarkt in Balans

Deze conceptwet heeft tot doel de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken voor werkgever én -nemer.

In 2015 zijn een aantal besluiten genomen die in de praktijk anders uitpakken dan de bedoeling was. Ze hebben de arbeidsmarkt op slot gegooid en werken flexwerken in de hand.

Om de aantrekkelijkheid van de markt te vergroten en de scheve verhoudingen te herstellen, doet minister Koolmees een aantal voorstellen.1. Ontslaggronden

Als je als werkgever een werknemer wilt ontslaan dan hoef je voor twee redenen níet naar de rechter. Het gaat hier om ziekte vanaf 104 weken (b-grond) of ontslag wegens economische redenen (a-grond). Voor deze twee redenen heb je voor opzegging een ontslagvergunning van het UWV nodig.

Voor de overige 6 ontslaggronden moet je aan de rechter toestemming vragen. (Te weten: frequent ziekteverzuim (c-grond), disfunctioneren (d-grond), verwijtbaar handelen of nalaten (e-grond), werkweigering wegens gewetensbezwaar (f-grond), verstoorde arbeidsverhouding (g-grond), ontslag wegens een restgrond (h-grond).) Nu mag je als werkgever slecht één ontslaggrond aandragen. Dus bijvoorbeeld verstoorde arbeidsverhouding óf diefstal. In veel gevallen is er echter een opeenstapeling van gronden die afzonderlijk van elkaar niet tot ontslag zullen leiden, maar samen gezien wellicht wel.

Een werkgever kan dan meerdere ontslaggronden aandragen en daarmee (zo is de gedachte) de werkelijkheid beter schetsen.

2. Ontslagvergoeding

Vanaf dag één bouwt de werknemer het recht op een ontslagvergoeding op. Dit geldt óók voor de dagen in de proeftijd. Een geplande wijziging in de proeftijd maakt dit voorstel logisch. Bekijk hiervoor punt vijf van dit artikel.

3. Opbouw transitievergoeding afbouwen

De opbouw afbouwen? Ja, dat kan. Op dit moment heb je als werknemer recht op een maandloon vergoeding voor ieder gewerkt jaar. Voor werknemers van 50 jaar of ouder ligt dit hoger.

Vanaf tien gewerkte jaren zal de vergoeding minder worden. Hoe dit er exact gaat uitzien is nog niet bekend. Op dit moment wordt de duur van de arbeidsovereenkomst naar beneden afgerond op halve dienstjaren. Een werknemer ontvangt geen transitievergoeding wanneer hij minder dan een half jaar heeft gewerkt. Volgens het huidige voorstel is dit niet de bedoeling. Het voorstel is om de hoogte van de transitievergoeding te koppelen aan de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. Wanneer een arbeidsovereenkomst 4 jaar, 7 maanden en 10 dagen heeft geduurd, dan heeft de werknemer recht op een de transitievergoeding over die volledige periode.

4. Compensatie transtievergoeding kleinere werkgevers

Op dit moment geldt voor kleine werkgevers (bedrijven met minder dan 25 werknemers) de hogere transitievergoeding voor de 50 + werknemers niet. Bijvoorbeeld voor een medewerker van 55 jaar met 30 dienstjaren is deze regeling van toepassing. Voor een kleine werkgever komt er een compensatie voor de transitievergoeding. Dit geldt in de situatie wanneer deze is gedwongen om zijn bedrijf wegens ziekte of pensionering te beëindigen.

5. Verlenging proeftijd

De proeftijd is op dit moment maximaal één maand voor ieder eerste tijdelijk arbeidscontract van minimaal zes en maximaal 24 maanden. De proeftijd mag twee maanden zijn bij het aangaan van een vast dienstverband of een tijdelijk contract voor twee jaar of langer (aangenomen dat er niet eerdere contracten aan vooraf gegaan zijn).

Deels blijft de proeftijd gelijk in de nieuwe voorstellen. Voor ieder arbeidscontract van 24 maanden of korter blijft één maand proeftijd gelden. Voor ieder tijdelijk contract langer dan twee jaar blijft twee maanden proeftijd het maximum. Met de voorstellen voor aanpassing van de ketenbepaling, zijn tijdelijke contracten die de 24 maandengrens overschrijden weer mogelijk. Lees hiervoor ons artikel: wijzigingen ketenbepaling 2019.

De wijziging zit in de proefperiode bij een vast dienstverband. Deze gaat omhoog naar vijf maanden. Minister Koolmees gaat ervan uit dat de dit een extra prikkel is voor de werkgever om direct meer vaste dienstverbanden aan te gaan.

Seminar Belastingplan

We houden alle geplande wijzigingen in o.a. de Wet Arbeidsmarkt scherp in de gaten. We nemen alle wijzigingen mee in ons Seminar op 27 november in Houten. Ben je erbij?

Seminar Belastingplan 2019

Cookie-instellingen