Wil VNO-NCW écht af van de loonheffing?

Door: Han Bakker 1-7-2014

Categorieën
:
Loon- en premieheffing,

U heeft het nauwelijks kunnen missen. De kranten stonden er bol van. Hans de Boer, de nieuwe voorzitter van ‘werkgeverslobbyclub’ VNO-NCW en opvolger van Bernard Wientjes, wil de loonheffing afschaffen!

Dat is geen klein bier! Zo kom je wel in het nieuws! Maar even voor de goede orde: Hans de Boer is niet de eerste de beste. Hij is geen (onbeduidend) politicus. Hans de Boer is de nieuwe machtigste man van Nederland, nou ja, de nieuwe meest invloedrijke man van Nederland.

Afschaffing van de loonheffing. Daar moet De Boer over hebben nagedacht. Hij moet hebben onderzocht of er steun is voor dit idee. Hij moet hebben vastgesteld dat er een kans van slagen is. Dat kan bijna niet anders. Want anders maak je je gelijk al ongeloofwaardig. Maar toch, hoe ziet hij het dan voor zich? Ik geef toe, de loonheffing is een administratieve last voor de werkgever, die daarbij als onbetaald hulpje van de belastingdienst keer op keer wordt misbruikt. Maar de loonheffing afschaffen: wordt dan met het badwater niet ook de baby weggegooid?

Beginsel van de minste pijn
We kennen in Nederland sinds 1941 het verschijnsel loonbelasting. Cadeautje van de Duitse bezetter. Een bevriend schrijver van een leerboek over loonheffing(en) heeft daarvoor als titel gebruikt Het beginsel van de minste pijn. Daarmee bedoelt hij dat als je als belastingplichtige dan tóch belasting (en premies volksverzekeringen) moet betalen, het het minste pijn doet als dat al bij de bron gebeurt. Bij de uitbetaling van het loon door de werkgever dus, die als inhoudingsplichtige optreedt.

Loonheffing is niet alleen goed (minst pijnlijk) voor de werknemer, maar ook goed voor de overheid. De belastingcenten komen direct (vanaf de bron) binnen en je weet daardoor als overheid zeker dat die gelden er ook daadwerkelijk zullen zijn. Dat laatste is niet het geval als je een tijdje wacht met innen van de verschuldigde belastingen (en premies volksverzekeringen) via de inkomstenbelasting (IB). Dan staan die centen misschien wel voor de deur van de werknemer in de vorm van een mooie auto. Of zijn ze alleen terug te vinden in een prachtig fotoboek, als herinnering aan een fantastische vakantie.

De staat heeft dus baat bij bronheffing. In dit geval bij loonheffing: goed voor meer dan de helft van de jaarlijkse opbrengst aan (rijks)belastingen en premies.

En toch zegt de nieuwe topman van VNO-NCW: afschaffen die hap! Elke werknemer moet maar als zzp’er worden gezien. Dus bruto uitbetalen, inclusief alle verschuldigde werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen en pensioen. De werknemer draagt het dan zelf allemaal maar af. Zo ziet hij in wat arbeid de werkgever kost en kan hij in het stemhokje een betere keuze maken. Hm, het lijkt er verdraaid veel op dat de nieuwe topman van het VNO-NCW hier politiek bedrijft.

Loonsomheffing
Maar hoe het ook zij, dit idee van De Boer doet me wel ergens aan denken. Precies! Aan de plannen voor de loonsomheffing. Ook daarin moet elke werknemer zelf aangifte IB doen. De werkgever moet weliswaar nog wel inhouden en afdragen, maar kan volstaan met een afhandeling op werkgeversniveau. Op zo’n manier snijdt het mes aan twee kanten: de overheid blijft het merendeel aan loonheffing via de bron (de werkgever) ontvangen en de werkgever hoeft zich niet meer bezig te houden met kostbaar ‘geneuzel’ op werknemersniveau.

De vraag is dus wat De Boer nu eigenlijk precies probeert te bereiken met zijn voorstel voor afschaffing van de loonheffing. Wil hij echt af van deze voor de overheid zo belangrijke bronheffing? Of is hij eigenlijk alleen maar bezig om via dit ‘over the top’ voorstel de druk op de overheid op te voeren, om snel te komen met de loonsomheffing?

Want rond die loonsomheffing blijft het al een tijdje stil, terwijl de in 2013 ingevoerde Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) van de drie voor loonsomheffing noodzakelijke stappen er al twee heeft gerealiseerd: alle premies werknemersverzekeringen (inclusief die voor de Zorgverzekeringswet) komen voor rekening van de werkgever en de premiegrondslag voor al die verzekeringen is gelijk. Alleen de derde stap ontbreekt nog: de invoering van een voor iedere werknemer zelfde percentage loonheffing.

Zodra ook dat laatste is geregeld en elke werknemer verplicht aangifte IB moet doen om afrekening op individueel niveau te bewerkstelligen (met toepassing schijventarief en heffingskortingen) is de zaak klaar. Dan is de overheid tevreden (heffing bij de bron), zijn werkgevers tevreden (afrekenen op werkgeversniveau en niet meer op werknemersniveau) en zijn de werknemers, samen met alle anderen die netto inkomen ontvangen van een inhoudingsplichtige (zoals bijvoorbeeld gepensioneerden en ontvangers van sociale uitkeringen) de klos. Die moeten aan de (IB-)bak!

Lakmoesproef
Gaat het ervan komen? Gaat de overheid nu haast maken met de invoering van de loonsomheffing? We zullen het gauw genoeg weten.

De lakmoesproef vormt de in het sociaal akkoord afgesproken herinvoering van de WW-premie voor de werknemer. Die moet volgens datzelfde akkoord namelijk aftrekbaar worden. Als die afspraak inderdaad wordt geëerbiedigd, dan is loonsomheffing niet meer mogelijk. Want daarvoor is noodzakelijk dat alle premies werkgeverspremies zijn. Dus wil loonsomheffing mogelijk zijn, dan zal er iets aan dit onderdeel van het sociaal akkoord moeten worden gedaan. Dat houdt in dat óf de herinvoering van het werknemersdeel WW niet doorgaat, óf dat de herinvoering wel doorgaat maar dat de aftrekbaarheid ervan vervalt, óf dat de aftrekbaarheid blijft, maar op enigerlei wijze een plaats krijgt in de inkomstenbelasting.

Ver gezocht? Misschien, maar gezien het feit dat De Boer zo’n beetje het gehele sociale akkoord verkettert, zal ik niet vreemd opkijken als dit onderdeel uiteindelijk zal sneuvelen. Want vergis je niet: de voorzitter van VNO-NCW is en blijft één van de meest invloedrijke personen van Nederland.

Kortom, het wordt uitermate interessant om te zien hoe het kabinet gaat reageren op de voor-de-boeg-schoten van De Boer. In de voorkamer ongetwijfeld afwijzend, maar ik ben ontzettend benieuwd wat allemaal in achterkamertjes afgesproken zal worden.

Ik zou zeggen: laten we onze ogen en oren maar wagenwijd openhouden!

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:profsg_140420661953b27e1b33a7f.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier