Salarisprofs

Algemene voorwaarden kenniscentrum

 1. TOEPASSINGSGEBIED
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen van het Kenniscentrum van Salarisprofs B.V. (hierna: SalarisProfs).
  2. In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘deelnemer’ en ‘klant’. Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan de natuurlijk persoon die deelneemt aan de opleiding. Onder ‘klant’ wordt verstaan de natuurlijke en/of rechtspersoon die de deelnemer inschrijft, dan wel (laat) inschrijven voor de opleiding van Salarisprofs. Het handelen en/of nalaten van een deelnemer wordt gelijkgesteld aan een handeling en/of nalaten van de klant.
  3. Door het enkele feit van het inschrijven op een door Salarisprofs georganiseerde opleiding, wordt de klant geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben, behoudens wanneer de partijen er uitdrukkelijk schriftelijk van afwijken.
  4. Algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Indien hiervan wordt afgeweken geldt dat deze algemene voorwaarden te allen tijde absolute voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de klant. 

 2. INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
  1. De inschrijving voor de opleiding gebeurt via het ingevulde inschrijfformulier via de website van Salarisprofs.
  2. Salarisprofs is slechts gehouden aan een inschrijving gevolg te geven indien zij deze schriftelijk heeft geaccepteerd.
  3. De opleiding zal worden gefactureerd voor aanvang start van de betreffende opleiding.
  4. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 30 dagen te zijn voldaan. Indien er geen 30 dagen zitten tussen het moment van inschrijving en de eerste dag van de opleiding dan dient de betaling onmiddellijk bij inschrijving te worden voldaan. Bij niet betaling van het verschuldigde bedrag bij de eerste opleidingsdag wordt toegang tot de opleiding ontzegd.
  5. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf die vervaldag een interest van 12% per jaar op dat bedrag verschuldigd.
  6. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
  7. De betaling van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van de volledige factuur.
  8. Gedeeltelijke betalingen worden door Salarisprofs aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Zij worden eerst toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en ten slotte op de hoofdsom. Salarisprofs behoudt zich het recht voor om de nog niet geleverde prestaties te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, op voorwaarde dat zij de klant hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte brengt.
  9. Alle prijzen voor VPS en CBC Opleidingen zijn inclusief lesmateriaal en catering en exclusief examengeld, boeken en BTW. Alle overige opleidingen zijn inclusief lesmateriaal en catering, doch exclusief BTW.

 3. DEELNAMEVOORBEHOUD EN ORGANISATIE
  1. Alle opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. Indien een opleiding niet door kan gaan, dan wordt de deelnemer hiervan uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval zal ofwel restitutie van het betaalde opleidingsbedrag plaatsvinden ofwel op verzoek en voor zover mogelijk overschrijving naar de volgende opleiding plaatsvinden.
  2. Salarisprofs zal al het redelijke in het werk stellen om een opleiding doorgang te laten vinden. Indien als gevolg van ziekte of om enige andere reden een docent niet (meer) beschikbaar is voor het geven van een opleiding dan zal Salarisprofs al het redelijke in het werk stellen om de desbetreffende opleiding eventueel op een later tijdstip doorgang te laten vinden. 
  3. Indien opleidingen geen doorgang kunnen vinden om welke reden dan ook, dan is Salarisprofs op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schadeposten.

 4. BEËINDIGING OPLEIDING DOOR DEELNEMER
  Na aanmelding kan de deelnemer:
  a) de opleiding stopzetten, zonder dat de opleiding aan is gevangen (‘annuleren’).
  b) de opleiding na aanvang beëindigen (‘tussentijds beëindigen’).
  c) opleiding verzetten (‘uitstellen’ en/of ‘verplaatsen’).
  d) de opleiding succesvol afronden (‘slagen’).

 5. ANNULEREN VAN DE OPLEIDING
  1. Indien een deelnemer de opleiding annuleert, dan is de deelnemer aan Salarisprofs annuleringskosten verschuldigd.
  2. Annulering van de inschrijving kan uitsluitend per aangetekende brief plaatsvinden.
  3. Indien de deelnemer een inschrijving annuleert, zal een vergoeding verschuldigd zijn indien:
   - Afmelding geschiedt tot zes weken voor aanvang van de opleiding. De afmelding zelf is kosteloos. Wel worden de gebruikelijke administratiekosten ten bedrage van €75,00 exclusief BTW in dit geval in rekening gebracht.
   - In geval van annulering ten laatste vier (4) weken voor aanvang van de opleiding: 50% van de overeengekomen prijs van de opleiding.
   - In geval van annulering minder dan drie (3) weken voor aanvang van de opleiding: 100% van de opleiding.

 6. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING OPLEIDING
  Indien de deelnemer na aanvang van de Opleiding de Studie(overeenkomst) tussentijds
  beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de deelnemer aan Salarisprofs betaalde. Het eventueel nog verschuldigde bedrag zal volledig aan de deelnemer in rekening worden gebracht.

 7. UITSTELLEN EN/OF VERPLAATSEN OPLEIDING
  1. Salarisprofs kan slechts in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de deelnemer een opleiding
   verplaatsen naar een andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een opleiding ligt uitsluitend bij Salarisprofs.
  2. Salarisprofs zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing € 125,00 exclusief BTW bij de deelnemer in rekening brengen, inclusief annuleringskosten.
  3. De deelnemer dient de kosten van het verplaatsen van de opleiding uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Salarisprofs (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de opleiding) te voldoen. Onder nog andere verschuldigde kosten, worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de opleiding.

 8. BEËINDIGING OPLEIDING DOOR SALARISPROFS
  1. Salarisprofs behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren, naar een ander tijdstip te verplaatsen of de inhoud, de modaliteiten of de locatie van de opleiding te wijzigen, indien, ondanks alle door haar geleverde inspanningen, de omstandigheden van het geval haar daartoe dwingen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een te gering aantal inschrijvingen, ziekte of ongeval van een spreker, enz. Salarisprofs zal voor een dergelijke annulering, verplaatsing of wijziging in geen geval enige vorm van schadevergoeding of een andere compensatie verschuldigd zijn aan de klant.
  2. Bij annulering van een opleiding zoals in artikel 7.1 neergelegd zal Salarisprofs binnen 30 dagen na schriftelijk bericht van annulering het volledige gestorte bedrag van de inschrijvingsprijs terugbetalen aan de klant.

 9. CONFIDENTIALITEIT
  De inhoud en de documentatie van een opleiding mag door de klant niet, geheel of gedeeltelijk verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze dan ook. Noch mag de inhoud en de documentatie van een opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze), zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Salarisprofs.

 10. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Salarisprofs gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor een opzettelijke fout. 
  2. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel verschuldigd zou zijn door Salarisprofs als gevolg door een grove fout, steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de opleiding werd gefactureerd en ontvangen.

 11. VERTROUWELIJKHEID
  Salarisprofs, haar personeel en/of voor Salarisprofs werkzame personen zullen de door de deelnemer
  verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Salarisprofs conformeert zich daarbij aan de
  geldende privacywetgeving.

 12. PERSOONSGEGEVENS
  Salarisprofs verwerkt persoonsgegevens als daar een gerechtvaardigd en specifiek doel voor is. De persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Dit doet Salarisprofs in overeenstemming met (privacy) wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volledige privacy-mededelingen, inclusief het recht van toegang tot en verbetering van persoonsgegevens, zijn verkrijgbaar via de website van Salarisprofs – en indien documentatie (ook) digitaal verstrekt: Privacy Statement 

 13. RECHTS- EN FORUMKEUZE
  1. Het Nederlandse recht is van toepassing op de totstandkoming, uitleg en uitvoering van de rechtsverhouding tussen Salarisprofs en de klant en/of deelnemer.
  2. Alle geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering, de niet-uitvoering en de beëindiging van overeenkomsten van Salarisprofs met de klant en/of deelnemer, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 14. SLOTBEPALINGEN
  1. In geval van geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden treden partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg teneinde te bezien of een minnelijke oplossing kan worden bereikt. Indien partijen niet buiten rechte tot overeenstemming komen, dan zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht.
  2. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden op meerdere manieren uitgelegd kan worden, dan houden partijen de meest gunstige uitleg aan ten voordele van degene die deze algemene voorwaarden heeft opgesteld. Indien echter een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden door een rechter of door een bevoegde met rechtspraak belaste instantie, geheel of gedeeltelijk, niet rechtsgeldig wordt geoordeeld, zullen de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de ter vervangen regeling.


Vacatures

Cookie-instellingen