Salarisprofs

Aanpassing dagloon holt risicodekking WW uit

Han Bakker 30-7-2015 11:40
Categorieën: Loon- en premieheffing

De reacties op mijn vorige blog ‘Wie is hier nu gek?’ maken duidelijk dat ik niet de enige ben die heel veel zaken in dit land belachelijk en ridicuul vindt. Gelukkig maar! Dat is een hele geruststelling.

Een lezer complimenteerde mij zelfs met mijn scherpe analyse, maar vond hem wel incompleet, omdat we nog gemakkelijk tientallen voorbeelden meer zouden kunnen opnoemen. Maar feitelijk, zo schreef hij, is de centrale vraag nu: wie gaat hier iets tegen doen en wanneer? Want alleen signaleren zal niets veranderen.

Een analyse die klopt als een bus. De vraag is dus wanneer de Nederlandse burger voldoende wakker - en kwaad - wordt om actie te ondernemen. Maar daar zit hem m.i. nou net de kneep: zolang we in dit land nog te eten hebben, auto kunnen rijden en met vakantie kunnen gaan, voelen we daar geen enkele behoefte toe. Immers: het valt allemaal best nog mee. Toch?

En als de Nederlander zijn luie stoel al niet wenst uit te komen voor de belachelijke voornemens en besluiten die op de voorpagina’s van de kranten prijken, hoe groot is dan de kans dat hij zich druk maakt over zaken die hij niet ziet? Precies: nul komma nul.

Invoering WWZ: verdere afbraak WW

Neem nu de invoering van de WWZ. De Z staat – je houdt het niet voor mogelijk - voor Zekerheid: Wet Werk en Zekerheid. Ik ken genoeg mensen die die wet liever WWO gedoopt zouden hebben: Wet Werk en Onzekerheid. Want zo’n beetje de enige zekerheid die die wet biedt, is dat de arbeidsjuristen onder ons de komende jaren een dikbelegde boterham zullen verdienen. Maar dit terzijde.

Een onderdeel van de WWZ betreft een aantal aanpassingen van de Werkloosheidswet (WW). Zoals bekend wordt die weer verder uitgekleed. Blijkbaar vinden kabinet en parlement dat onder de huidige economische omstandigheden een goede bescherming voor werknemers tegen de financiële gevolgen van werkloosheid, niet langer nodig is.

Over deze opvatting kun je uiteraard van mening verschillen, maar hoe het ook zij, feit is wel dat de maximale duur van de WW-uitkering wordt verkort van 38 maanden naar 24 maanden. Deze verslechtering van de WW is algemeen bekend. Maar minder bekend is dat ook een ander onderdeel van de WW ingrijpend is gewijzigd. Daar is bijna geen ruchtbaarheid aan gegeven, tenminste, ik heb de krantenkoppen erover gemist. Ik doel op de berekening van het dagloon, waarop de hoogte van de WW- uitkering wordt gebaseerd.

Dagloonberekening nieuwe stijl

Voorheen werd het dagloon bepaald op grond van het loon dat een werknemer had verdiend in de dienstbetrekking waaruit hij werkloos was geworden. Ik vind dat logisch. Immers, de WW is een loondervingsverzekering: de werknemer is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van het verlies van zijn baan. Welnu, als de werknemer een bepaald loon verdient en dan werkloos wordt, derft hij dat specifieke loon. Het ligt dus voor de hand om dat potentieel te derven loon als uitgangspunt te nemen voor zowel de berekening van de verschuldigde premie als voor de berekening van de eventueel uit te betalen werkloosheidsuitkering.

Maar zo logisch is het kennelijk allemaal toch niet, want we krijgen een nieuwe systematiek voor de dagloonberekening. In het vervolg wordt gekeken naar het loon dat de werknemer in het refertejaar heeft verdiend, waarna dat bedrag wordt gedeeld door 261 (het maximaal aantal werkbare dagen in een jaar). Voor een werknemer die in het refertejaar op alle dagen hetzelfde loon heeft verdiend, geeft deze nieuwe berekeningswijze geen verschil: zijn dagloon blijft gelijk. Maar voor een werknemer die maar voor een deel van het jaar inkomsten uit dienstbetrekking heeft gehad, maakt dat heel veel uit!

Neem een werknemer die werkloos wordt uit een dienstbetrekking die 6 maanden heeft geduurd, terwijl hij in de andere 6 maanden van het refertejaar geen loon uit dienstbetrekking heeft genoten. Onder de nieuwe regels wordt zijn dagloon en daarmee ook zijn WW-uitkering, gehalveerd. Gehalveerd! Want het in 6 maanden verdiende loon wordt uitgesmeerd over de 12 maanden van het refertejaar. Voorwaar een flinke aderlating.

WW is een risicoverzekering

Is dit fair? Volgens de Nota van Toelichting bij de wijziging van het dagloonbesluit werknemersverzekeringen (Besluit van 9 april 2015) wel. Want juist de oude regels konden leiden tot onrechtvaardige uitkomsten.

Als voorbeeld wordt een werknemer opgevoerd die het hele refertejaar in dezelfde dienstbetrekking heeft gewerkt: eerst 6 maanden tegen € 50 per dag en vervolgens tegen € 100 per dag. Die krijgt een dagloon van gemiddeld € 75. Maar zijn collega die alleen de laatste 6 maanden in die dienstbetrekking heeft gewerkt (tegen een loon van € 100), ontving op grond van de oude regels een dagloon van € 100. En dat was onrechtvaardig omdat – en nu komt het! – de eerste werknemer dus langer had gewerkt dan de tweede werknemer en daardoor meer had verdiend, zodat ook meer premie voor hem was betaald, maar zijn dagloon was lager. Aldus de toelichting.

Toen ik dit las, viel ik helemaal stil. Ik begon weer aan mijn geestelijke vermogens te twijfelen. Wie is hier nu gek? Dat je de duur van de uitkering laat afhangen van het arbeidsverleden: prima. Maar de hoogte?? Moet die ook afhankelijk zijn van de vraag hoe lang er premie is betaald?? Kom op zeg: de WW is geen opbouwverzekering zoals de AOW. De WW is een risicoverzekering!

Kijk, middeling over een jaar van het binnen dezelfde dienstbetrekking verdiende loon valt nog te begrijpen. Daarmee wordt immers voorkomen dat een vlak voor het ontslag verhoogd salaris een vertekend beeld kan geven van het loon dat de werknemer derft door het verlies van zijn baan. Maar middeling over een jaar ook toepassen in gevallen waarin niet in een geheel jaar loon uit dienstbetrekking is genoten, slaat werkelijk nergens op. Dat vertekent pas!

Stel dat we dat ook voor andere risicoverzekeringen zouden doen. Ik zie het al voor me. Je koopt je eerste huis: kosten € 200.000. Je sluit voor dat bedrag een opstalverzekering af. Je betrekt de woning en na 6 maanden brandt de tent af. De verzekering keert vervolgens maar de helft van het verzekerde bedrag uit (€ 100.000), want je hebt namelijk in het afgelopen jaar maar 6 maanden premie betaald. Zouden we dat accepteren? Het lijkt me niet. Het huis – voor zover dat nog overeind staat - zou te klein zijn! Dat zou een verzekering zijn van likmevestje!

Enigszins gewijzigd ….

De vraag is dus waarom onze volksvertegenwoordigers het dan wel geaccepteerd hebben voor de WW.

Wellicht heeft het iets te maken met de manier waarop in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel WWZ deze wijziging van de dagloonberekening is gepresenteerd: “De definitie van het begrip dagloon (...) is daarbij enigszins gewijzigd”. Pardon? Enigszins?

Maar goed, waar doe ik moeilijk over? We hebben nog steeds te eten, kunnen nog steeds auto rijden en op vakantie gaan. Dus waarom zouden we ons hierover druk moeten maken? Toch?

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:profsg_143824996055b9f3e8b132a.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reageer

Cookie-instellingen