Salarisprofs

Loonstrook 2016: krijgen we weer een naheffing?

Han Bakker 20-1-2016 12:05
Categorieën: Loon- en premieheffing

Het nieuwe jaar is al even onderweg, maar omdat het nog steeds januari is, mag het volgens de etiquette nog steeds: u het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Bij deze!

Wat staat ons dit jaar te wachten? Welnu, om te beginnen een vervolg op het hectische einde van het vorige jaar, waarin het Belastingplan 2016 nog de nodige aandacht van staatssecretaris Wiebes vergde, om het door de Eerste Kamer te kunnen leiden.

Belastingplan en novelle
Daarvoor was een zogeheten novelle nodig, een aanpassing van het reeds door de Tweede Kamer aangenomen Belastingplan 2016. Deze novelle werd tezamen met het reeds eerder ingediende Belastingplan op 22 december door de Eerste Kamer aangenomen. Kortom, alles leek op tijd in kannen en kruiken te zijn gekomen. Gelukkig!

Echter, de nieuwe loonbelastingtabellen - de tabellen op grond waarvan de inhoudingen worden verricht op het brutosalaris - zijn voor januari en volgende maanden gebaseerd op de tarieven van het oorspronkelijk door de Tweede Kamer aangenomen Belastingplan 2016. De via de novelle aangebrachte wijzigingen zijn daarin niet verwerkt! Vanwege het late tijdstip van bekendwording bleek dat niet meer mogelijk. Oftewel: de loonstrook van januari 2016 klopt niet!

Nou ja, eigenlijk klopt die ook weer wel, omdat de inhoudingen wél corresponderen met de voor 2016 geldende belastingtabellen. Maar ja, die tabellen zijn dus gebaseerd op de tarieven van het Belastingplan zonder de novelle-aanpassingen, zodat ze dus feitelijk juridische basis missen. Immers, het parlement is nooit akkoord gegaan met een tarief van 40,2% voor de 2e en 3e belastingschijf. Het wél aangenomen tarief is 40,4%. Dus feitelijk worden werknemers in januari en daaropvolgende maanden te laag belast. Dat is geen gratis geld! Dat zullen die werknemers keurig moeten terugbetalen. Kortom: hen wacht een naheffing!

Denkbare scenario’s
Hoe kan dit het best worden opgelost? Pas vanaf 1 april 2016 zou de belastingdienst nieuwe tabellen kunnen aanleveren, zodat het in elk geval de eerste 3 maanden van 2016 fout blijft gaan. Ik kan me drie scenario’s voorstellen:

  1. De tabellen worden per 1 april niet aangepast; in 2017 volgt een naheffing over geheel 2016.
  2. De tabellen worden per 1 april 2016 aangepast conform de wijzigingen van de novelle; in 2017 volgt een naheffing over het eerste kwartaal 2016.
  3. De tabellen worden per 1 april hoger vastgesteld dan wettelijk juist is, ter compensatie van de over het eerste kwartaal van 2016 te weinig ingehouden loonbelasting. Er volgt geen naheffing in 2017, maar een eventueel nog benodigde correctie vindt plaats via een aanslag inkomstenbelasting 2016.

Scenario 1 zal het niet worden: de omvang van de naheffing zou alleen maar groter worden. Dat wil niemand, lijkt me. De keuze zal dus gaan tussen scenario’s 2 en 3.

De regeringspartijen zullen naar verwachting geen naheffing wensen in 2017. Dat is immers een verkiezingsjaar en dan wil je geen boze kiezersgezichten hebben vanwege een naheffingsaanslag, die dan net (ook in maart 2017) op de mat is gevallen. Hoe laag die wellicht ook moge zijn. Dus je mag verwachten dat de voorkeur zal uitgaan naar scenario 3: correctie tijdens 2016, geen naheffing in 2017 en een aanslag inkomstenbelasting 2016 om eventuele overgebleven plooitjes glad te strijken.

Goede oplossing?
Maar is dat wel een goede oplossing: scenario 3? Daar kun je vraagtekens bij zetten. Want in scenario 3 worden over gehéél 2016 onwettelijke belastingtabellen gehanteerd! In het eerste kwartaal wordt te weinig geheven, in de rest van het jaar te veel.

Dus dan toch maar kiezen voor scenario 2? Dat ligt eraan. Als de verkiezingen voor de Tweede Kamer inderdaad zoals gepland in 2017 worden gehouden, dan zien de coalitiepartijen dat waarschijnlijk niet zitten. Naheffing in een verkiezingsjaar is echt uit den boze.

Maar er is nóg een mogelijkheid. Stel nu eens dat het kabinet al lang besloten heeft om er in 2016 mee te stoppen. Zo gek is die gedachte niet. Het kabinet is feitelijk uitgeregeerd en alleen het voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016 lijkt nog de reden te zijn om nog even bij elkaar te blijven. Dus stel nu eens dat het kabinet ergens in juli de stekker er zelf uittrekt. Dan krijgen we vervroegde verkiezingen in 2016 en dan maakt het helemaal niet meer uit of er in 2017 wel of geen naheffing zal plaatsvinden. Dat is dan immers geen verkiezingsjaar meer.

Vervroegde verkiezingen in 2016? Waarom niet? Het zou een goede verklaring kunnen zijn voor het feit dat het kabinet zo hardnekkig vasthield aan € 5 miljard lastenverlichting voor 2016 en de oppositie even zo hardnekkig tegenstribbelde. Want het politiek gewin is fors: lastenverlichting in een verkiezingsjaar levert immers de gunst van de kiezer op. Oftewel: je koopt er de nodige stemmen mee.

Politiek geknoei
Welk scenario het ook wordt, feit blijft dat het - niet voor de eerste keer! - een knoeiboel is geworden door politieke onkunde of politieke spelletjes. Want waren die last-minute wijzigingen van de novelle nou echt zo verschrikkelijk noodzakelijk, dat ze écht al voor 2016 aangebracht moesten worden?

Verdraaid, het moet de dames en heren parlementsleden toch bekend zijn wat de gevolgen zijn van (te) late fiscale aanpassingen. Want zo lang is het nou ook weer niet geleden dat we dezelfde ellende (naheffing) op ons bord kregen, vanwege de (te) laat besloten invoering van een inkomensafhankelijke algemene heffingskorting. Ze hadden het dus kunnen weten. Zucht. Leren ze het dan nooit, daar in Den Haag!

Nou, kennelijk niet. Want het parlement heeft een kort geheugen. Dat is niet vreemd, als je weet dat 1 op de 6 parlementsleden, oftewel 1 op de 6 volksvertegenwoordigers die de belangen van het volk dienen te behartigen en dat ook plechtig hebben beloofd te zullen doen, binnen de gekozen termijn van 4 jaar er alweer mee ophoudt. In ruil voor een betere (!) baan elders. Dat is toch te gek voor woorden!

Politiek geknoei, om wat voor reden dan ook, levert werk op voor u en voor mij en daar moet je op zich blij om zijn. Maar af en toe hè, gewoon zo af en toe, word ik er wel ontzettend verdrietig van!

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:profsg_1453288093569f6a9da3020.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reacties (10)

Han 5-2-2016 15:55
@ Marco, bedankt voor je toelichting. Ik heb inmiddels begrepen dat het inderdaad scenario 3 gaat worden. Vanaf 1 april zullen er nieuwe tabellen gaan gelden, met een tarief van 40,46% voor de 2e en 3e schijf. Oftewel, er wordt een extra verhoging van 0,06 procentpunt ingebouwd ter correctie van het (te lage) 40,2% tarief van het eerste kwartaal.
marco roosendaal 2-2-2016 10:15
ARTIKEL 25 LID 3 VAN DE WET OP DE LOONBELASTING 3. De loonbelastingtabellen worden vastgesteld op basis van de daarvoor benodigde gegevens zoals die vermoedelijk zullen luiden op het tijdstip van inwerkingtreding van de tabellen. Voor zover de toegepaste gegevens zodanig afwijken van de gegevens zoals die luiden op het tijdstip van inwerkingtreding dat bij toepassing van laatstbedoelde gegevens andere tabellen zouden zijn vastgesteld, worden bij ministeriële regeling nieuwe tabellen vastgesteld, ingaande ten hoogste zes maanden na het in de eerste volzin bedoelde tijdstip van inwerkingtreding, waarin de in de verstreken loontijdvakken ontstane afwijking zoveel mogelijk in de nog niet verstreken loontijdvakken van het kalenderjaar wordt ongedaan gemaakt. Toch handig dat je als wetgever scenario 3 met een "simpele" pennenstreek een wettelijke status kan geven :) Met dank aan A.D. (specialist LH bij de BD) die mij hierop gewezen heeft.
Rene Musters 29-1-2016 16:43
VCR en Bijzonder Tarief passen niet echt bij elkaar. En als je gedurende het kalenderjaar uit dienst gaat kan je bij VCR ook rare berekeningen krijgen. . Ook leuk in combinatie met afbouw heffingskorting en arbeidskorting. Wat een feest :-)
Marco Roosendaal 29-1-2016 16:28
@Han, Volgens mij is dat met het bepalen van loontijdvakken niet zo moeilijk. En bij ontbreken van een tijdvak kan bepaald worden dat altijd bijzonder tarief gehanteerd moet worden. Bij ontbreken van een fiscaal jaarloon voorgaand jaar, zal dan van een herleid jaarloon uitgegaan moeten worden; uit te betalen bedrag (loon LH) x tijdvakfactor, waarbij de tijdvakfactor bepaald wordt door het aantal keren dat het gebruikte loontijdvak in het jaar past. maand is 12, week is 52 etc Groet, Marco PS ik nodig Adri Dokter ook uit om een reactie te geven :)
Han 29-1-2016 16:06
@ Marco, leuk idee: VCR ook introduceren voor de heffing van de loonbelasting. Maar je bezorgt loonbelastingspecialisten daarmee wel een beroerte! Het idee dat bij afwezigheid van loontijdvakken er geen heffing van belasting zou kunnen plaatsvinden, brr, dat is voor hen een onverteerbare gedachte! Ik heb het voor mijn ogen zien gebeuren, eind 2003, toen de belastingdienst zich aan het voorbereiden was op het overnemen van de premieheffing werknemersverzekeringen van het UWV en ik deze consequentie van VCR meldde: het onbegrip straalde uit hun ogen! Dat kon niet waar zijn! Dus ik zie de invoering van VCR voor de heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen nog niet zo snel gebeuren. Eerder het tegenovergestelde. Die terugwerkende berekening zie ik nog wel als mogelijkheid; zie mijn antwoord op de reactie van Maurits. Ik denk zelf aan de mogelijkheid om het te verrekenen met de vakantietoeslag. Wat mij betreft mag het ook gecompenseerd worden door de werkgever (als die dat wenst), maar dat bedrag zal dan wel gebruteerd moeten worden. Want ik ben bang dat deze compensatie onvoldoende gebruikelijk is om het als WKR-loon te kunnen (mogen) aanmerken. Zeker na de recente aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium door staatssecretaris Wiebes. Maar ik zou niet verbaasd zijn als het wel zou worden toegestaan, want de logica heeft het pand van de WKR allang geleden verlaten ... Bedankt voor je reactie en groeten, Han
Marco Roosendaal 29-1-2016 14:22
Beste Han, Bij zoveel gestuntel zou het de moeite van het onderzoeken waard zijn om ook voor de loonbelasting een voortschrijdend cumulatief te introduceren. En scenario 4 zou kunnen zijn; de belastingtabellen per 1-1-2016 op basis van de nieuwe tarieven te herzien en voor iedereen een terugwerkende kracht berekening te laten uitvoeren. Een eventuele terugbetaling zouden we via de WKR kunnen compenseren. (als de werkgever dat wenst). gegroet, Marco
Rene Musters 25-1-2016 12:27

Welke oplossing er ook komt, het is nooit waterdicht. Er zijn altijd situaties waarbij je te maken krijgt met naheffing :-(

Dit is nu eenmaal de consequentie van tussentijdse wijziging van de loonbelastingtabellen.

Het politieke geknoei levert inderdaad extra werk op, maar met dergelijke geringe verschillen resulteert dit niet in meer arbeidsvreugde voor de payroll professional. 

Han 25-1-2016 11:55
@ Maurits: klopt helemaal. Hetzelfde geldt als je het eerste kwartaal helemaal niet of niet helemaal in loondienst hebt gewerkt. Kortom: methode 3 kan gewoonweg het ontstane probleem niet oplossen. Zeker niet voor 100%. Scenario 2 lijkt me zowel wettelijk als uitvoeringstechnisch (dus niet politiek) de meest geëigende oplossing. Dan is het maar 1 kwartaal fout gegaan en varieert de naheffing tussen € 0,01 bij een loon van begin 2e schijf tot maximaal € 24 bij een loon eind 3e schijf. Dat zijn bedragen die door werknemers wel te behappen zijn. Maar ja, een naheffing blijft wel een naheffing - hoe gering die wellicht ook moge zijn - en politiek gezien een onwenselijk gebeuren voor een verkiezingsjaar. Dus ik ben benieuwd hoe ze het gaan oplossen. Wellicht scenario 2, met een tussentijdse berekening van het bedrag dat de werknemer moet terugbetalen, dat vervolgens wordt ingehouden op de vakantietoeslag in mei 2016? Dan is het - onopvallend - geregeld voordat er verkiezingen zijn, ongeacht of die plaatsvinden in 2017 of vervroegd in de tweede helft van 2016. Het is maar een idee ....
Rene Musters 22-1-2016 14:11
Als de loonbelastingtabellen over 2 maanden nog niet aangepast zijn, mogen we dus in het najaar naar de stembus. Ben benieuwd.
Maurits 22-1-2016 9:05
Mooi stuk Han! Scenario drie lijkt een prima optie bij gelijkblijvend loon. Maar wat nu als je gedurende het jaar meer of minder gaat verdienen?

Reageer

Ideale werving en selectie voor de salarisadministratie

 

Al 10 jaar lang dé partner binnen salarisadministratie

Met opleidingen helpen we salarisprocessen te verbeteren