Salarisprofs

Keren of verder dwalen?

Han Bakker 28-5-2013 11:16
Categorieën: Loon- en premieheffing
Zoals bekend zijn we hier, in dit ondanks de opwarming van de aarde nog steeds koude kikkerlandje, al een aantal jaren bezig met het versimpelen van de heffingsregels. Daar vertel ik u, als het goed is, niets nieuws mee.

De Wet Walvis, de Werkkostenregeling, de Wet Uniformering Loonbegrip: ze dienen allemaal hetzelfde doel. Het moet allemaal zo eenvoudig worden dat inning, afdracht en aangifte van loon- en premieheffing idiotproof wordt. En wie hier als idioot wordt gezien (werkgever, werknemer, salarisverwerker, salarisadministrateur, belastingdienst of UWV) mag u zelf uitmaken.

Ondanks de voortschrijdende rekenkracht van geautomatiseerde systemen en de toenemende gebruiksvriendelijkheid ervan, moeten de regels toch elke keer weer een stuk eenvoudiger worden van de overheid. Ook als ze daardoor inhoudelijk niet meer te begrijpen zijn. Ook als het nadelige gevolgen heeft voor het inkomen van werknemers en de financiële ruimte van werkgevers. En ook als het werkgevers elke keer opnieuw weer opzadelt met de administratieve last van nieuwe regeltjes. De vraag is dan ook steeds weer: waar heb dat nou voor nodig?

Missie: loonsomheffing

Ik heb die vraag altijd met één woord beantwoord: loonsomheffing! We zijn immers op weg naar de loonsomheffing, een heffingssystematiek waarbij de werkgever over zijn totale loonsom loonheffing en premies afdraagt en op het loon van zijn werknemers een voor ieder van hen gelijk percentage loonbelasting inhoudt. Om dat te bereiken is het absoluut noodzakelijk dat de grondslag voor de heffing van loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en premie Zorgverzekering gelijk wordt gemaakt.

Dus weg met de franchise WW, weg met (ongelijke) maxima voor premieheffing WW, WIA enerzijds en Zorgverzekering anderzijds. En ook weg met het werknemersdeel van de premie WW, want die is namelijk wel aftrekbaar voor de loonheffing, maar niet voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Storende factor derhalve, dus weg ermee. Leve de uniformering van het loonbegrip.

En ja, inderdaad, het kost een paar centen om dat allemaal voor elkaar te krijgen, maar daar heb je als overheid uiteraard goed over nagedacht. De hele operatie is zo ontzettend ingrijpend, dat je daarbij natuurlijk niet over één nacht ijs gaat. Dat zou onverantwoord zijn. Dus alle ins en outs worden bekeken. Telkens weer. Check, check, double check. Niets mag aan het toeval worden overgelaten. Het gaat immers om een miljoenenoperatie!

Dan is het zover! Op 1-1-2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een forse stap gezet. De champagnekurken knallen. Loonsomheffing, here we come!

Obstakel: sociaal akkoord

En dan wordt het april en ligt er opeens een sociaal akkoord. Diep weggestopt tussen zo’n 63 punten valt daarin te lezen dat de WW-premie voor de werknemer weer terugkomt. Want werkgevers en werknemers gaan weer samen de WW financieren.

Hè, dacht ik, het werknemersdeel van de WW-premie komt weer terug? Maar dat was toch juist gesneuveld om de uniformering van het loonbegrip mogelijk te maken en daarmee de komst van de loonsomheffing? Begrijp me goed: ik ben helemaal voor een gezamenlijke financiering van de WW door werkgevers en werknemers, maar het past niet in het uniformeringsplaatje.

Het enige dat ik kon bedenken was dat de premie uit het nettoloon van de werknemer zou moeten komen. Net zoals nu het geval is met de werknemersbijdrage in de WGA-premie. Dus wat schetst mijn verbazing dat in het akkoord expliciet staat vermeld dat de premie uit het brutoloon van de werknemer wordt betaald. De premie wordt dus aftrekbaar! En datzelfde moet ook gaan gelden voor de WGA-bijdrage. Sociale partners dringen er op aan dat de Wet Financiering Sociale Verzekeringen en de Wet Uniformering Loonbegrip hierop worden aangepast!

En nu? Keren of verder dwalen?

Het kabinet en de achterbannen van de sociale partners hebben inmiddels het sociaal akkoord omarmd. Sterker: ze hebben het toegejuicht. Dus ik ben bijzonder benieuwd wat er nu gaat gebeuren met de WW- en de WGA-premie.

Zal het kabinet de afspraken uit het sociaal akkoord uitvoeren, met inbegrip van het punt van de aftrekbare WW- en WGA premie voor werknemers? Daarmee zou dan feitelijk aan de Wet Uniformering Loonbegrip de zin worden ontnomen en worden de plannen voor een loonsomheffing op de lange baan geschoven.

Of zullen ‘bij nader inzien’ de sociale partners oog krijgen voor het ‘hogere doel’ dat ze ‘even over het hoofd hadden gezien’ en alsnog besluiten tot een andere (netto?) wijze van financieren van de WW en de WGA? Het zou zo maar kunnen.

Wat mij betreft blijft de afspraak uit het sociaal akkoord recht overeind staan en gaan werkgevers en werknemers weer samen de WW financieren. Want wie betaalt, bepaalt en hopelijk kunnen de sociale partners dan gezamenlijk de door het kabinet beoogde afbraak van deze werknemersverzekering voorkomen.

Dat daarbij de loonsomplannen sneuvelen, kan ik alleen maar toejuichen. Want eenvoud van heffen mag nooit alom bepalend worden. Mag nooit belangrijker worden dan de zinvolheid van een heffing. Inhoud gaat altijd voor vorm. Zeker bij heffingen. Dus hup, omdraaien kabinet! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Han Bakker – MBZ Consultancy

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reageer

Cookie-instellingen