Salarisprofs

Geen Amerikanen in Bagdad

Han Bakker 24-10-2011 14:50
Categorieën: Loon- en premieheffing

Bij het doorlezen van de Miljoenennota en al die begrotingen van de diverse ministeries moest ik opeens denken aan Mohammed Saeed
al-Sahaf, de Irakese Minister van Informatie onder het bewind van Saddam Hussein. U weet wel, die man die steeds ongeloofwaardiger werd door zijn mededelingen over de voortgang van de oorlog en al snel door niemand meer serieus werd genomen.

Nu wil ik absoluut niet beweren dat onze bewindspersonen vergeleken kunnen worden met deze voormalige Minister van Propaganda, maar van de andere kant, het is ook niet altijd de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid, die we gepresenteerd krijgen.

Al eerder meldde ik de ambtelijke stilte over het feit dat de ‘spaarlonende’ werknemers gemiddeld zo’n 1% nettoloon inleveren, door de afschaffing van de spaarloonregeling. En nu blijft het ook aardig stil over de geplande verhoging van de premiegrens (het maximumbijdrageloon) voor de Zorgverzekeringswet, met maar liefst € 16.638!

Deze enorme verhoging van het bijdrageloon zal, ondanks een gelijktijdige verlaging van de premie met 0,65%, voor werknemers met een brutoloon vanaf € 3000 een oplopend nadeel opleveren tot maximaal ruim € 40 netto per maand! Maar je hoort en leest er (bijna) niets over.

Alleen als je gericht zoekt, of er door iemand op wordt gewezen (waarvoor dank), kun je hierover een passage vinden in de begroting van het Ministerie van VWS. Op pagina 194 valt het volgende te lezen:
“De belangrijkste oorzaak voor de mutatie van de inkomensafhankelijke bijdrage resulteert uit de wet uniformering loonbegrip. In het kader van die wet is besloten om de premiegrens van de inkomensafhankelijke bijdrage gelijk te stellen met de (fors hogere) premiegrens van de werknemersverzekeringen.”

Dat laatste is waar: de verhoging van de premiegrens voor de Zvw maakt inderdaad onderdeel uit van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Maar het is niet de hele waarheid!

De hele waarheid is dat de WUL niet de bedoeling heeft om inkomenseffecten te genereren voor werknemer of werkgever. De WUL beoogt alleen administratieve lastenverlichting. De wetgever hoopt dit te bereiken door o.m. de premiegrens van de Zvw gelijk te trekken met die van de WW/WIA. Een andere wijziging betreft het afschaffen van de WW-franchise. Inkomenseffecten worden met de WUL nadrukkelijk niet beoogd. Integendeel, alle mogelijke financiële gevolgen worden via een pakket flankerende maatregelen geneutraliseerd.

Zo wordt in de WUL de inkomensafhankelijke bijdrageverplichting van de werknemer overgeheveld naar de werkgever. De werknemer heeft daardoor geen last van de verhoogde premiegrens en de werkgever wordt voor die verhoging gecompenseerd door middel van een verlaging van de premie met 0,65%.

Zo wordt in de WUL ook het voordeel dat de werknemer zou krijgen door het wegvallen van de belaste werkgeversvergoeding direct wegbelast, via onder meer een verhoging van de belastingtarieven en aanpassing van een aantal heffingskortingen.

Volledigheidshalve moeten ook de inkomensgrenzen van de inkomensafhankelijke regelingen neerwaarts worden bijgesteld, omdat anders de werknemer zou kunnen profiteren van zijn (door het wegvallen van de werkgeversvergoeding) verlaagde belastbare inkomen.

Dit laatste gaf echter een probleem. In maart van dit jaar meldde de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer dat de belastingdienst niet in staat was om de benodigde aanpassing van de inkomensgrenzen tijdig, dat wel zeggen vóór de oorspronkelijk beoogde datum van 1-1-2012, te realiseren. Om die reden werd de inwerkingtreding van de WUL met een jaar uitgesteld, tot 1-1-2013.

Uit dit alles blijkt duidelijk dat om inkomenseffecten te voorkomen alle in de WUL opgenomen maatregelen gelijktijdig moeten worden ingevoerd. Maar dat is nu precies wat er niet gebeurt! In 2012 wordt alleen de verhoging van de premiegrens ingevoerd. Weliswaar gelijktijdig met een verlaging van de premiedruk met 0,65%, maar bij afwezigheid van al die andere maatregelen uit de WUL levert dit toch een groot nadelig inkomenseffect op voor werknemers met een inkomen vanaf zo’n € 3000 bruto per maand. Daarvoor kun je de verantwoordelijkheid niet bij de WUL leggen. Nee, de versnelde invoering van alleen dit onderdeel uit de WUL heeft een andere reden. Maar welke?

Het antwoord op deze vraag ligt - bijna letterlijk - verscholen op pagina 73 van de Miljoenennota 2012: “Ten eerste wordt de grondslagverbreding in de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet versneld doorgevoerd. Dit leidt tot meer inkomenssolidariteit in de zorg, omdat hogere inkomens zo relatief meer premie gaan betalen”.

Wat krijgen we nou? Is de verhoging van de premiegrens een nivelleringsmaatregel? Kan dat waar zijn? Herverdeling van inkomen, door een rechts kabinet? Tja, dan kan ik wel begrijpen waarom de huidige ministersploeg daar niet al te veel de aandacht op wenst te vestigen. Ik bedoel, die mensen hebben ook een politieke achterban.

“Er zijn geen Amerikanen in Bagdad.” Hij zei het met een stalen gezicht, terwijl door de ramen van de perszaal achter hem de binnentrekkende Amerikaanse tanks te zien waren. Over de onwaarheden van minister
Al-Sahaf konden we smakelijk lachen, ondanks de ernst van de oorlog. Maar wat gaan we doen met al die halve waarheden uit eigen land?
Ook maar over lachen, of toch niet?

Han Bakker – MBZ Consultancy


Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd

Cookie-instellingen